پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› برگزاري جلسه مشترك مديران كل بنياد مسكن و مسكن و شهرسازي استان

    RSS2.0
چاپ   
برگزاري جلسه مشترك مديران كل بنياد مسكن و مسكن و شهرسازي استان

جلسه مشتركي با حضور مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن خراسان شمالي و مهندس فخراني مديركل سازمان مسكن و شهرسازي استان و برخي از معاونين ايشان در بنياد مسكن استان برگزار گرديد.

 به گزارش روابط عمومي اين جلسه به منظور پيگيري مباحث مشترك في‌مابين برگزار گرديد و پس از طرح و بررسي موضوعاتي از قبل تحويل زمين توسط مسكن و شهرسازي تعيين و تكليف زمين براي انجمن خيرين و تسريع در دريافت و پرداخت‌هاي صورت وضعيت ها و موارد ديگر به پايان رسيد .

    RSS2.0