پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› طرح هادي روستايي

    RSS2.0
tarh hadi
چاپ   
طرح هادي روستايي

به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، اين استان داراي 863 روستاست كه از اين تعداد 325 روستا بالاي 100 خانوار و 534 روستا بالاي 50 خانوار است همچنين 329 روستاي كمتر از 50 خانوار و 143 روستاي زير 20 خانوار در اين استان وجود دارد.

بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي در بخش طرح هادي روستايي كه برنامه اي عمراني براي توسعه ي فيزيكي و روان ساري زندگي روستاييان ، با ايجاد تسهيلاتي در جهت رفاه عمومي ، بهبود محيط زيست و مسكن ، هدايت روستا به سمت توليد و سازندگي با اجراي خيابان ، ميادين ، فضاي سبز ، جوي و جدول و آبرو و پيش بيني مورد نياز آينده روستا مي باشد ، توانسته است از ابتداي كار تا كنون از تعداد 534 روستاي بالاي 50 خانوار ، طرح هادي 518 روستا را تهيه نموده و در بخش اجرا نيز 132 روستا را به پايان برساند.

اين نهاد از ابتدا تا كنون در بخش بافت با ارزش روستايي 2 طرح ، در بخش روستاهاي نمونه 6 طرح ، در بخش سازماندهي سكونتگاه ها 4 طرح و در بخش اسكان عشاير 3 طرح را تهيه نموده كه بيشترين طرح هاي تهيه شده در سال 90 با مجموع 54 طرح بوده است.

طرح هاي هادي نيمه تمام قبل از سال 84 ، 39 روستا بوده كه بعد از سال 84 طرح هادي در 150 روستا اجرا شده است كه از اين تعداد طرح هاي هادي به پايان رسيده در استان 133 روستا بوده است.

لازم به ذكر است استان خراسان شمالي در زمينه ي عمران روستايي عناوين مختلفي از قبيل : مقام سوم كشور در زمينه ي اجراي طرح هادي در سال 86 ، رتبه ي ششم كشوري در زمينه ي مطالعات طرح هاي هادي سال 87 و مقام دوم كشور در زمينه ي اجراي طرح هادي در سال 88 را كسب نموده است.

    RSS2.0