پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› صدور اسناد مالكيت منازل روستايي

    RSS2.0
sodor sanad
چاپ   
صدور اسناد مالكيت منازل روستايي

به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي اين نهاد به منظور ايجاد انگيزه و رسميت بخشيدن به مالكيت روستاييان و جلوگيري از مهاجرت بي رويه روستاييان به شهرها و تشويق به سرمايه گذاري در روستاها و بهره گيري  آسانتر از اعتبارات و تسهيلات بانكي موظف گرديد ، از ابتداي برنامه ي دوم توسعه اقدام به تهيه ي نقشه تفكيكي بافتهاي مسكوني در روستاهاي واجد شرايط جهت صدور سند مالكيت نمايد.

اين نهاد توانسته است در تعامل با سازمان ثبت اسناد و املاك استان از ابتداي تاسيس تا كنون بيش از چهل و پنج هزار و 470 جلد اسناد مالكيت روستايي صادر و تحويل نمايد.

تعداد اسناد مالكيت صادر شده در برنامه ي سوم توسعه يازده هزار و 826 جلد و تعداد اسناد مالكيت صادر شده در برنامه ي چهارم توسعه پس از تاسيس استان خراسان شمالي چهل و پنج هزار و 477 جلد بوده كه مجموع اسناد مالكيت صادر شده در استان خراسان شمالي پنجاه و هفت هزار و 303 جلد مي باشد.

لازم به ذكر است استان خراسان شمالي در زمينه ي صدور اسناد مالكيت منازل روستايي موفق به كسب رتبه ي برتر در سال هاي 84 ، 85 ، 87 و 88 شده است.

    RSS2.0