پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد مديركل مسكن شهري بنياد مسكن انقلاب اسلامي

    RSS2.0
مهندس باشکندي
چاپ   
بازديد مديركل مسكن شهري بنياد مسكن انقلاب اسلامي

 
 
مديركل مسكن شهري بنياد مسكن انقلاب اسلامي طي سفري از فعاليت هاي حوزه ي مسكن شهري استان خراسان شمالي و پروژه هاي استان بازديد نمود.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مهندس باشكندي مديركل مسكن شهري بنياد مسكن انقلاب اسلامي طي سفر دو روزه خود به خراسان شمالي از ساختمان اداري و مراحل ساخت آن ،پروژه  گلستان شهر بجنورد و انبار مركزي بنياد مسكن خراسان شمالي بازديد نمود.
در ادامه نيز  طي جلسه اي با مديركل ، معاونت مسكن شهري و كارشناسان بنياد مسكن استان ، پروژه هاي استان مورد ارزيابي قرار گرفت و در نهايت ضمن اعلام رضايت مهندس باشكندي از وضعيت پروژه ها در خصوص روند و سرعت كار و پيشرفت فيزيكي پروژه ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت .
روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي

    RSS2.0