پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› برگزاري كارگروه امور زيربنايي روستاهاي شهرستان فاروج

    RSS2.0
چاپ   
برگزاري كارگروه امور زيربنايي روستاهاي شهرستان فاروج

كار گروه امور زيربنايي روستاهاي شهرستان فاروج  به مسئوليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، با مسئوليت بنياد مسكن شهرستان فاروج ، كار گروه امور زيربنايي روستاهاي اين شهرستان برگزار گرديد.
مدير بنياد مسكن فاروج در اين باره گفت : با توجه به مصوبات كميته برنامه ريزي شهرستان فاروج و تأكيد فرماندار مبني بر تشكيل كارگروههاي اقتصادي ، زيربنايي و فرهنگي روستاها جلسه اي با حضور مديران ادارات مرتبط در محل ساختمان بنياد مسكن انقلاب اسلامي برگزار شد.
مهندس احمدي بيان داشت : در اين جلسه بنياد مسكن فاروج به عنوان مسئول كارگروه امور زيربنايي انتخاب گرديد كه پس از ارائه آمار خدمات توسط ادارات، مشكلات و راهكارهاي توسعه روستاها بررسي شد.

    RSS2.0