پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› افتتاح اجراي طرح هادي روستاي چوكانلوي شهرستان فاروج

    RSS2.0
چاپ   
افتتاح اجراي طرح هادي روستاي چوكانلوي شهرستان فاروج

به مناسبت هفته دولت ، با حضور معاون برنامه ريزي استاندار و مديران كل استان ،اجراي طرح هادي و مسكن روستايي روستاي چوكانلو شهرستان فاروج افتتاح گرديد. به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، به مناسبت هفته دولت ، با حضور مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن ، قلي زاده معاون برنامه ريزي استاندار ، معاونين و مديران شهرستان فاروج ، 129 واحد مسكن روستايي و اجراي طرح هادي در روستاي چوكانلو اين شهرستان افتتاح گرديد. مهندس محمدي در آئين افتتاح اجراي اين طرح هاگفت : اجراي طرح هادي در روستاهاي چوكانلو شهرستان فاروج را با اعتبار 7 ميليارد و 261 ميليون ريال در دستور كار خود قرار داده است كه با اجراي اين طرح 405 خانوار روستايي داراي طرح هادي مي شوند. وي اضافه كرد ؛ در اين روستا 154 نفر نيز جهت دريافت تسهيلات مسكن روستايي معرفي به بانك شده اند كه از اين تعداد 143 نفر موفق به انعقاد قرارداد با بانك هاي عامل گرديده و 129 واحد مسكن روستايي هم در قالب طرح ويژه مسكن روستایی ، با اعتبار 11 ميليارد و 11 ميليون ريال  پايان كار خود را اخذ نموده اند. وي در رابطه با اجراي طرح هادي نيز گفت : اين پروژه شامل اجراي جدول كانيو به طول2760 متر ، زير سازي به مساحت 12000 متر مربع ،آسفالت 12000 متر مربع ، سنگ فرش 4400 متر مربع ، ديوار حائل 1460 متر مكعب ، فضاي ويژه 1500 متر مربع ، جابجايي تاسيسات برق به طول1500 متر ، كانال 450 متر مربع و جداره سازي به مساحت 1500 متر مربع مي باشد.

    RSS2.0