پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› معاون اقتصادي وبرنامه ريزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي كشور: براي برنامه پنجساله با كمك خيرين پيش بيني حدود 80 هزار واحد مسكوني در دست اجراست

    RSS2.0
چاپ   
معاون اقتصادي وبرنامه ريزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي كشور: براي برنامه پنجساله با كمك خيرين پيش بيني حدود 80 هزار واحد مسكوني در دست اجراست

معاون اقتصادي وبرنامه ريزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي كشور:

براي برنامه پنجساله با كمك خيرين پيش بيني حدود 80 هزار واحد مسكوني در دست اجراست

 

مهندس كريمي معاون اقتصادي و برنامه ريزي بنياد مسكن كشور در سفر به استان خراسان شمالي و ديدار با مديركل بنياد مسكن خراسان شمالي مهندس موسوي نيا و معاونين ايشان و پس از افتتاح و بازديد از طرحهاي مختلف، بر بسيج جامعه براي ساخت مسكن محرومان تاكيد كرد و گفت:  اعتباري بالغ بر شش ميليارد تومان براي اجراي طرح هادي روستايي در نظر گرفته شده كه اجراي اين طرحها اميد ونشاط در روستاها ايجاد خواهد كرد.

وي افزود: امروز خيزش خوبي در سطح ملي از سوي خيرين مسكن ساز برداشته شده است. خيرين مسكن ساز كه در سال 86 فعاليت شان را آغاز كرده تا سه سال آينده 80 هزار واحد مسكوني به همت آنها براي اقشار محروم كشور ساخته خواهد شد . در اين دو سال اخير خوشبختانه توسط خيرين مسكن ساز كارهاي تامين زمين انجام شده و بعضي از پروژه ها در سطح سه هزار واحد اجرايي شده است.

 وي همچنين گفت: بنياد مسكن هم در زمينه عملي از خيرين، كار خودش را انجام داده و به ازاي هر واحد مسكوني  سه ميليون تومان در كار خيرين مشاركت مي كند، كه در سال 86 و 87 ساليانه حدود 80 ميلياردريال و درسال 88، 140ميليارد ريال اعتبار براي اين كار تخصيص داده كه اين خود مي تواند در شروع كار خيرين كارساز باشد.

وي تعداد خيرين در كل كشور را براي كار انجمن ها وشعبات در استانها و شهرستانها سي هزار نفر عنوان كرد و گفت: كه تمام اين خدمات و فعاليت هاي خير خواهانه  به صورت افتخاري انجام مي پذيرد.

    RSS2.0