پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› اجراي طرح هادي در 67 روستاي بالاي 20 خانوار استان

    RSS2.0
چاپ   
اجراي طرح هادي در 67 روستاي بالاي 20 خانوار استان

معاون عمران روستايي بنياد مسكن خراسان شمالي گفت : اين نهاد در سال جاري تهيه 54 طرح هادي روستايي و اجراي 67 طرح را در برنامه كاري خود دارد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مهندس صابري معاون عمران روستايي گفت : اين استان بر اساس سرشماري سال 1390 دارای 835 روستاست كه از اين تعداد 718 روستا بالای 20 خانوار جمعيت دارد از اينرو اين نهاد برنامه اي عمراني جهت ايجاد زمينه توسعه و عمران روستاها و تامين عادلانه امكانات ، هدايت وضعيت فيزيكي روستاها و ايجاد تسهيلات لازم جهت بهبود مسكن روستائيان را در قالب طرح هادي را در دستور كار خود قرار داده است كه بنياد مسكن استان از مجموع 718 روستاي استان ، طرح هادي 211 روستا را اجرا كرده است.
مهندس صابري ادامه داد ؛ در سال جاري طرح هادي 54 روستاي بالاي 20 خانوار در حال نقشه برداري و تهيه طرح   مي باشد و در 5 روستاي بالاي 20 خانوار اين طرح در حال بازنگري است همچنين طرح سازماندهي كالبدي سكونتگاههاي روستائي بخش مركزي شهرستان شيروان نيز در حال تهيه مي باشد.
وي ادامه داد ؛ طرح هادي 67 روستاي بالاي 20 خانوار استان نيز در دست اجرا مي باشد كه از اين تعداد طرح هادي 55 روستا بصورت نيمه تمام از سال قبل بوده و عمليات اجرايي طرح هادي 12 روستا نيز سال جاري آغاز گرديده است و در مجموع براي 520 روستاي بالاي 20 خانوار استان ، اين طرح تهيه شده است كه جهت اجراي اين طرحها اعتباري بالغ بر 63 ميليارد و 776 ميليون ريال اختصاص يافته است.

    RSS2.0