پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد مهندس كريمي معاون اقتصادي و برنامه ريزي بنياد مسكن كشور از بافت باارزش روستاي اسفيدان از توابع بجنورد

    RSS2.0
چاپ   
بازديد مهندس كريمي معاون اقتصادي و برنامه ريزي بنياد مسكن كشور از بافت باارزش روستاي اسفيدان از توابع بجنورد

بازديد مهندس كريمي  معاون اقتصادي و برنامه ريزي بنياد مسكن كشور از بافت باارزش روستاي اسفيدان از توابع بجنورد

 

 مهندس كريمي معاون اقتصادي و برنامه ريزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي كشور  در سفر به خراسان شمالي به همراه مهندس موسوي نيا مدير كل بنياد مسكن خراسان شمالي و معاونين ايشان از پروژه هاي عمراني و در حال اجراي روستاي اسفيدان از توابع بجنورد بازديد نمودند . در اين بازديد مهندس كريمي ضمن تشكر از بنياد  مسكن خراسان شمالي، خدمات عمومي ورفاهي در اين روستا را مطلوب ارزيابي كرد.

 مهندس موسوي نيا در اين بازديد گفت : طرح بهسازي بافت باارزش روستاي اسفيدان با اعتباري بيش از 25 ميليون ريال در سال 86 تهيه شد و در مرحله ابتدايي از محل تملك دارايي هاي استان درسال 87 يك ميليارد و 770 ميليون ريال براي آن اختصاص يافت كه اين مرحله از اجرا شامل كانال سازي وكف سازي بوده است و در حال اتمام است ،در سال جاري نيز 900 ميليون ريال از همين محل اختصاص يافته كه در مرحله مبادله موافقت نامه است.

    RSS2.0