پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد مديركل مسكن مهر از پروژه هاي خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
بازديد مديركل مسكن مهر از پروژه هاي خراسان شمالي

مديركل مسكن مهر بنياد مسكن كشور از سايت هاي مسكن مهر شهرستان هاي گرمه ، جاجرم و شهرهاي ايور و درق استان خراسان شمالي بازديد كرد.
به گزارش روابط عمومي ، مهندس محمدي مديركل مسكن مهر بنياد مسكن انقلاب اسلامي كشور از سايت هاي مسكن مهر شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت گرمه ، جاجرم ، ايور و درق بازديد نمود.
مهندس محمدي طي اين بازديد از سايت هاي مسكن مهر استان ، روند اجراي پروژه ها را مناسب توصيف كرد و در ادامه نيز جلسه اي با حضور معاون مسكن شهري و كارشناسان استان و مديركل مسكن مهر كشور در خصوص بررسي موانع موجود در ساخت و واگذاري واحدها برگزار گرديد كه در اين جلسه مهندس محمدي در راستاي تسريع در اجراي پروژه ها و مساعدت هايي به انبوه سازان ، راهكارهايي ارائه نمود.
گفتني است در اين بازديد مهندس زارعي معاون مسكن شهري بنياد مسكن استان نيزگفت : مسكن مهر شهرستان جاجرم با مشاركت 4 شركت انبوه ساز و 8 شركت تعاوني در 390 قطعه به مساحت 175 هزار و 195 متر مربع و شهرستان گرمه با مشاركت 2 شركت انبوه ساز و 3 شركت تعاوني در 69 قطعه به مساحت 43 هزار متر مربع در حال اجر مي باشند همچنين در شهر ايور اين طرح در زميني به مساحت 12 هزار متر مربع در 50 قطعه و در شهر درق به مساحت 65 هزار متر مربع در 167 قطعه در حال احداث مي باشند.

    RSS2.0