پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› جلسه مديرعامل انجمن خيرين مسكن ساز با مديركل بنياد مسكن

    RSS2.0
چاپ   
جلسه مديرعامل انجمن خيرين مسكن ساز با مديركل بنياد مسكن

جلسه ويژه بررسي واحدهاي در دست ساخت خيرين مسكن ساز با حضور مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن استان   مهندس رضايي مديرعامل انجمن خيرين مسكن ساز و وفايي مديرعامل شركت عمران و مسكن سازان شمالي برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، در اين جلسه در رابطه با نحوه ي پيشرفت و تسريع در اجراي پروژه ها ، نحوه گزينش متقاضيان محروم جهت واگذاري واحدهاي ساخته شده و روند ادامه ي ساير پروژه هاي انجمن بحث و تبادل نظر شد . همچنين با حضور مهندس وفايي مديرعامل شركت عمران و مسكن سازان خراسان شمالي در خصوص مشاركت و اجراي پروژه هايي در محدوده ي بافت فرسوده شهرهاي استان نيز گفتگو هايي انجام شد.

    RSS2.0