پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› افتتاح طرح هادي روستاي عبدآباد با حضور استاندار

    RSS2.0
چاپ   
افتتاح طرح هادي روستاي عبدآباد با حضور استاندار

با استقبال گرم جمع كثيري از اهالي روستاي عبدآباد شهرستان شيروان و با حضور استاندار خراسان شمالي ، طرح هادي اين روستا افتتاح گرديد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن ، مهندس احمدي بيغش استاندار خراسان شمالي به همراه معاونين و مديران كل استانداري ، مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن استان ، مهندس صابري معاون عمران روستايي بنياد مسكن و مديران كل استاني و ديگر مسئولين ، طرح هادي روستاي عبدآباد شهرستان شيروان مورد بهره برداري قرار گرفت.
مهندس احمدي بيغش ، در حضور اهالي روستا ضمن شنيدن مشكلات مردم ، اجراي اين طرح را نمونه اي از خدمات دولت دانست و از خدمات بنياد مسكن تقدير و تشكر كرد و لوح تقديري را از طرف دهياري اين روستا به مهندس ابراهيمي مدير بنياد مسكن شهرستان شيروان جهت اجراي اين طرح اهدا كرد.
مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن با اشاره به اعتبار 2 ميليارد و 850 ميليون ريالي اين طرح گفت: طرح هادي اين روستا سال 1388 آغاز گرديد و در سال 1390 به پايان رسد كه در اجراي اين طرح ، به مساحت 900 متر زير سازي و روسازي ،900 متر شن ريزي و تسطيح خيابان ، 3000 متر مربع  زيرسازي و اجراي سنگ فرش پياده روابط عمومي ، 900 متر آوار برداري و بازگشايي مسير و 1800 متر جابجايي تاسيسات انجام گرديده است . وي از ديگر مشخصات پروژه به اجراي كانال سنگي به طول 200 متر ، اجراي جدول كانيو به طول 1900 متر و عمليات آسفالت گرم به طول 900 متر نام برد.

    RSS2.0