پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› نشست مطبوعاتي مديركل در رابطه با اجراي طرح آمارگيري از ويژگي هاي مسكن روستايي كشور

    RSS2.0
چاپ   
نشست مطبوعاتي مديركل در رابطه با اجراي طرح آمارگيري از ويژگي هاي مسكن روستايي كشور

با حضور اصحاب رسانه ، نشست مطبوعاتي مديركل بنياد مسكن خراسان شمالي در راستاي اجراي طرح كشوري آمارگيري از ويژگي هاي مسكن روستايي برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي ، مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي در اين نشست گفت : در سال جاري سومين طرح آمارگيري از جامعه نمونه روستايي از 20 مهر تا 20 آبان به مدت يك ماه در سراسر كشور به صورت يكپارچه برگزار مي گردد.
مهندس محمدي بيان داشت ؛ بنياد مسكن به منظور ساماندهي سكونتگاههاي روستايي ، طرح جامع مسكن روستايي را با سه هدف توسعه مسكن مناسب با نياز مردم ، طراحي و ساخت مسكن به صورت اصولي و توسعه مسكن متناسب با  اقليم هاي جغرافيايي از سال 79 در برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت قرارداد . با توجه به پيشرفتي كه اين نهاد در زمينه ي مسكن روستايي داشت ، با هماهنگي مركز آمار ايران طرح آمارگيري از ويژگي هاي مسكن روستايي در سال 82 آغاز گرديد تا ضرورت ها ، نيازها و شناختي كه در بحث مسكن روستايي نظير وضعيت از اطلاعات كلي مسكن ، تعداد مسكن هاي برخوردار شده از تسهيلات ، اطلاعات فني و تخصصي سازه و كاربردهاي آن ، اطلاعاتي در رابطه با طرح جامه بهسازي و مقاوم سازي مسكن روستايي و آمار دقيقي از وضعيت هاي كمي و كيفي مسكن هاي روستايي در سراسر كشور در كمترين زمان تهيه شود.
وي اضافه كرد ؛ از سال 84 طرح مقاوم سازي 2 ميليون واحد مسكوني روستايي در دستور كار بنياد مسكن قرار گرفت تا سالانه 200 هزار واحد مسكوني با ارائه تسهيلات بهسازي و مقاوم سازي مسكن روستايي در كشور ساخته شود و الان نياز است جهت ارزيابي و برنامه ريزي دقيق و سياست هاي اعمال شده ، آمار دقيقي از وضعيت مسكن هاي روستايي صورت پذيرد.
مهندس محمدي گفت: جامعه نمونه اي كه در سال جاري جهت طرح آمارگيري از آن در نظر گرفته شده است ، 8445 آبادي نمونه است كه 211 هزار و 686 واحد مسكوني را شامل مي شود . در استان خراسان شمالي نيز از مجموع 216 روستا ، 3720 واحد مسكوني مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.
 مديركل بنياد مسكن استان در رابطه با اهداف كلي طرح آمارگيري از ويژگي هاي مسكن روستايي گفت : شناسايي واحدهاي مسكوني مطابق با اقليم هاي خاص هر منطقه مورد نياز است تا ويژگي هاي مسكن روستايي متناسب با معماري خاص منطقه ، مصالح بكار رفته در آن و ميزان برخورداري از خدمات ارائه شده در واحدهاي مسكوني دسته بندي شوند تا براي هر واحد مسكوني اطلاعات آماري دقيقي تكميل گردد . گردآوري آمار و اطلاعات از خصوصيات كيفي و كمي مسكن روستايي به منظور شناخت ويژگي هاي مسكن روستايي ، شناخت ويژگي هاي عمومي روستا و تغييرات ايجاد شده در واحد هاي مسكوني بهسازي شده ، تعيين ويژگي هاي فني واحد مسكوني ،‌ تعيين بهاي زمين و هزينه ساخت متناسب با هر واحد و عمر مفيد واحد مسكوني در روستاها و رضايت روستائيان از وضعيت ساخت از مهمترين اهداف طرح است.
وي ادامه داد اين طرح در روستاهاي بالاي 20 خانوار سكنه دائم صورت مي گيرد كه اين جامعه آماري به صورت نمونه و از طريق مصاحبه مستقيم و مراجعه به درب واحدهاي مسكوني در روستاها و با توجه به پرسش نامه هاي تهيه شده صورت مي گيرد.
محسن آگاهي مسئول كميته  روابط عمومي و تبليغات بنياد مسكن نيز گفت : آمارگيري از روستائيان كمك شاياني به ساماندهي امكانات و معيشت روستائيان خواهد كرد . در طرح آمارگيري وظايف مهمي بر عهده كميته روابط عمومي است ، اين كميته از 10 مرداد در استان تشكيل گرديده و تا 10 روز پس از طرح نيز فعاليت هاي خود را ادامه خواهد داد كه اميدواريم با همكاري خبرگزاري ها و رسانه هاي گروهي بتوانيم در زمينه هاي تبليغات و ترغيب روستائيان نسبت به ارائه اطلاعات دقيق به مامورين جمع آوري آمار ، اين همكاري را با ما داشته باشيد.

    RSS2.0