پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› اجرای مرحله سوم طرح آمارگيری روستایی مستلزم همکاری روستائیان است

    RSS2.0
چاپ   
اجرای مرحله سوم طرح آمارگيری روستایی مستلزم همکاری روستائیان است

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی از روستائیان خواستار مشارکت و همکاری همه جانبه در اجرای طرح ملی مرحله سوم آمارگیری از ویژیگی های مسکن روستایی شد.
"مهندس علی محمدی" هدف از انجام این طرح را به دست آوردن اطلاعات دقیق از وضعیت مسکن روستایی اعلام کرد و گفت: تعيين ويژگی های اجتماعی، اقتصادی و كالبدی روستا نظير مشخصات آبادی، بافت مسكونی آبادی، فعاليت های غالب آبادی، عمر واحد مسكونی و تعيين مساحت زمين و زيربنا و وضعيت سند واحدهای مسكوني ازجمله اهداف تفصيلي اين طرح است.
 وی افزود: :پي بردن به علايق وخواسته های مردم در ساخت و ساز روستايي با هدف برنامه ريزی، طراحي ها و گونه شناسي مسكن نیز مهم است. وی همچنین ادامه داد:به امید خدا با اجراي اين طرح عظيم مشخص خواهد شد كه واحدهاي مسكوني ساخته شده در روستاها تا چه حد با استانداردهای حداقل، همگام وهمخوان بوده ودر حال حاضر از لحاظ اطلاعات كمی وكيفی در چه وضعيتی قرار دارند.

    RSS2.0