پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› 60 درصد از اعتبارات سفر رهبري سال 91 در حوزه بنياد مسكن تخصيص و هزينه گرديد

    RSS2.0
چاپ   
60 درصد از اعتبارات سفر رهبري سال 91 در حوزه بنياد مسكن تخصيص و هزينه گرديد

مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان خراسان شمالي گفت : جهت طرحهاي عمراني روستايي ، مسكن محرومين و مسكن شهري در استان طي سال هاي 91 الي 93 تا كنون 60 درصد از اعتبارات سال 91 به مبلغ 52 ميليارد و 800 ميليون ريال از محل سفر رهبري دريافت شده است.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، ‏ ‏مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن با اشاره به پيگيري مصوبات سفر مقام معظم رهبري گفت : جهت طرحهاي عمراني روستايي ، مسكن محرومين و مسكن شهري در استان طي سال هاي 91 الي 93 تا كنون 52 ميليارد و 800 ميليون ريال از محل سفر رهبري دريافت گرديده است كه از مجموع 50 روستاي مصوب اجراي طرحهاي هادي طي سال هاي 91 الي93 تا كنون 25 روستاي سال 91 در دست اجرا مي باشد و از مجموع 100 ميليارد ريال مصوب سفر مقام معظم رهبري  تا كنون 23 ميليارد و 400 ميليون ريال و از مجموع 100 ميليارد ريال از محل اعتبارات بنياد مسكن انقلاب اسلامي تا كنون 10 ميليارد ريال براي اين روستاها تخصيص داده شده است و در حال حاضر اين طرح ها 45 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.
وي اضافه كرد ؛ جهت احداث 900 واحد مسكن محرومين روستايي در سال 91 نيز ، مبلغ 9 ميليارد ريال از محل سفر مقام معظم رهبري و4 ميليارد و 500 ميليون ريال تسهيلات بانكي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي تعهد شده بود كه از اين ميزان مبلغ 5 ميليارد و 400 ميليون ريال از محل سفر مقام معظم رهبري دريافت شده است و از مجموع 900 واحد مسكن محرومين روستايي سال 91  ، 241 واحد در دست اجرا مي باشد و 659 واحد نيز باقي مانده است كه تا كنون اين واحدها 26 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
مهندس محمدی در رابطه با ساخت  1000 واحد مسكن شهري محرومين طي سال هاي 91 تا 93 در پنج شهرستان  بجنورد ، شيروان ، اسفراين ، گرمه و مانه و سملقان نيز گفت : از مجموع 575 واحد مسكوني در سال 91 تا كنون 440 واحد در دست اجرا مي باشد و 135 واحد مسكوني نيز باقي مانده است و از مجموع 100 ميليارد ريال اعتبارات مصوب شده از محل سفر مقام معظم رهبري به استان ، تا كنون 24 ميليارد ريال دريافت شده است.

    RSS2.0