پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد كارشناسان مركز آمار ايران و دفتر مطالعات و تحقيقات مسكن روستايي بنياد مسكن كشور از روند آمارگيري در روستاهاي مرزي بخش راز و جرگلان

    RSS2.0
چاپ   
بازديد كارشناسان مركز آمار ايران و دفتر مطالعات و تحقيقات مسكن روستايي بنياد مسكن كشور از روند آمارگيري در روستاهاي مرزي بخش راز و جرگلان

كارشناسان مركز آمار ايران و دفتر مطالعات و تحقيقات مسكن روستايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي از روند آمارگيري در روستاهاي مرزي بخش راز و جرگلان  خراسان شمالي بازديد كردند.
 به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مهندس علي اكبر مظهري و مهندس حسين صيادي كارشناسان مركز آمار ايران به همراه مهندس مهدي هاشمي كارشناس دفتر مطالعات و تحقيقات مسكن روستايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي در ادامه ي اجراي سومين طرح آمارگيري از ويژگي هاي مسكن روستايي كشور از روند آمارگيري از روستاهاي مرزي سرخسو هاشم ، سنگسار و كلاته بهاردر نقطه صفر مرزي بخش راز و جرگلان بازديد و از نحوه اجراي اين طرح در اين مناطق ابراز رضايت كردند.

    RSS2.0