پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد مدير عامل انجمن خيرين مسكن ساز از پروژه 294 واحدي گلستان شهر

    RSS2.0
چاپ   
بازديد مدير عامل انجمن خيرين مسكن ساز از پروژه 294 واحدي گلستان شهر

مديرعامل انجمن خيرين مسكن ساز به اتفاق مديران كل و مديران انجمن خيرين مسكن ساز استان ها از روند اجرا و پيشرفت فيزيكي پروژه 294 واحد خيرين مسكن ساز خراسان شمالي در گلستان شهر بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مهندس سلگي مديرعامل انجمن خيرين مسكن ساز به اتفاق مديران كل و مديران انجمن خيرين مسكن ساز استان هاي خراسان رضوي و جنوبي از روند اجرا و پيشرفت فيزيكي پروژه 294 واحد خيرين مسكن ساز خراسان شمالي در گلستان شهر بازديد كردند.
مهندس محمدي در رابطه با مشخصات اين پروژه گفت : پروژه 294 واحدي مسكن محرومين در زميني به مساحت 15 هزار و 34 متر مربع در 12 بلوك 5 طبقه اي ، 2 بلوك 2 طبقه اي و يك بلوك يك طبقه اي در گلستان شهر بجنورد حال احداث مي باشد كه پيشرفت فيزيكي آن در حال حاضر 35 درصد است.
مهندس سلگي نيز بيان نمود ؛ در واگذاري پروژه هاي مسكن محرومين ، تركيب هاي جمعيتي را رعايت شود و بلوكي را جهت قشر خاصي مشخص نشود . سعي شود در مسكن هاي محرومين ، تمامي اقشار جامعه در آن اسكان داده شود تا مشكلات اجتماعي براي اين قشر آسيب پذير جامعه به وجود نيايد.

    RSS2.0