امروز :  یکشنبه ١ اردیبهشت ١٣٩٨
چاپ   
اولين همايش ملي توسعه پایدار کالبدی - فضایی روستایی

  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در نظر دارد اولین همایش ملی «توسعه پایدارکالبدی - فضایی روستایی» را با همکاری استانداری اردبیل، در دوم و سوم تیرماه سال1393 برگزار نماید.
اهداف اینهمایش عبارتند از : کمک به تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه کشور، شناخت علمی و عملیاصلاح کالبدی فضایی روستاها، شناسایی رویکردهای یکپارچه در زمینه برنامه ریزیتوسعه پایدار مکانی فضایی روستاها، کمک به تسهیل جریان تهیه و اجرای طرح هایتوسعه و عمران روستایی و کمک به شناسایی و تعدیل محدودیت های مدیریت روستایی درکشور.
 همایش مذکور در قالب 3 محور اصلی «مسکن و بهسازی روستایی»، «ابعاد مکانیفضایی توسعه پایدار»  و «حکمروایی محلی » و 14 محور فرعی تعریف شدهاست.
 بدینوسیله از کلیه صاحبنظران، اساتید، دانشجویان و سایر علاقمندان دعوت می شود با شرکتدر همایش و ارائه مقالات ما را در برگزاری هر چه بهتر این همایش یاریرسانند.