پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› كسب رتبه برتر بنياد مسكن استان در زمينه برنامه هاي امور اداري و پشتيباني

    RSS2.0
چاپ   
كسب رتبه برتر بنياد مسكن استان در زمينه برنامه هاي امور اداري و پشتيباني

به گزارش روابط عمومي ، محمدرضا جعفري سرپرست امور اداري بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي موفق به كسب رتبه برتر در زمينه برنامه هاي امور اداري و پشتيباني در ارزيابي از ادارات كل اين نهاد در سطح كشور نائل گرديد.
هادي درفشي ، معاون پشتيباني و امور هماهنگي استان ها با اهداء لوح تقديري از تلاش هاي وي در راستاي رشد ، پويايي و ارتقاء كاركنان بنياد مسكن ، قدرداني نمود.

    RSS2.0