پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› لزوم اجرایی شدن مقررات ملی ساختمان به صورت جدی تر در کشور توسط دستگاههای مرتبط با ساخت وساز

    RSS2.0
چاپ   
لزوم اجرایی شدن مقررات ملی ساختمان به صورت جدی تر در کشور توسط دستگاههای مرتبط با ساخت وساز

معاون وزیر راه و شهرسازی قرار گرفتن اجرایی شدن مقرارت ملی ساختمان دردستور کارهای جدی را خواستار شد و گفت: ادارات کل مرتبط با ساخت و سازباید زمینه اجرایی شدن این صنعت را فراهم کنند.
به گزارش روابط عمومی بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالی، دکتر شکرچی زاده معاون وزیرراه و شهرسازی، در نشست مشترک با مدیران کل و معاونين راه و شهرسازي ، بنياد مسكن و ادارات تابعه راه شهرسازی استان گفت: اجرایی شدن مقرارت ملی ساختمان باید جزودستور کارهای جدی نهادی مرتبط قرار گیرد.
وی افزود: دراین میان ادارات کل مرتبط با ساخت و ساز باید زمینه اجرایی شدن این صنعت را در کشور فراهم کنند چرا که خود ما این صنعت را تولید و متولی آن هستیم.
شکرچی زاده با بیان اینکه مسیری که الان دنبال می کنیم مارا به جایی نمیرساند و با اشکلات جدی مواجه است، خاطرنشان کرد: بایستی روش های را باهدف ارتقای بهروری جستجو کرد.
وی با بیان اینکه شرایط اقلیمی و بومی در مسائل ساخت و ساز باید لحاظ شودتصریح کرد: باید براساس این شرایط در استان ها و مناطق مختلف کار پیشبرد.
وی با اظهار اینکه دیدی روشنی از ظرفیت های دانشگاهی استان ندارم گفت:ارتباط با دانشگاه در همه حوزه های مرتبط می تواند بسیار تعیین کننده باشد .
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی متذکر شد: باید به اساتید دانشگاه فرصت داد و به آنها اطمینان کرد تا کارایی مناسبتری در کلاس داشتهباشندچراکه اگر یک استاد دانشگاه کار اجرایی کرده باشد می تواند بهتروارد کار شود و به دانشجویان آموزش دهد.
وی از استادان دانشگاه خواست وارد مسائل شوند و دریک اتاق فکر با ادارات کل با دید تخصصی پروژه ها را تعریف کنند.شکرچی زاده با اشاره به در نظر گرفتن 6 درصد تولید ناخالص ملی برای کارتخقیقاتی در کشورهای پیشرفته خاطرنشان کرد: متاسفانه این رقم در کشور مابه زحمت به یک درصد می رسد و نگاه به تحقیق نگاهی صرفا تکلیفی و تشریفاتی است.
وی تعریف پروژه تحقیقاتی یک مقوله جدی دانست و بیان کرد: بحث اجراییآنقدر ما را درگیر کرده که به این مسئله کمتر توجه شده درصورتی که هیچوقت نباید خود را از مقوله تحقیق دور بدانیم.

    RSS2.0