پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› برگزاري جلسه پيرامون مديريت بحران در بنياد مسكن خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
برگزاري جلسه پيرامون مديريت بحران در بنياد مسكن خراسان شمالي

مديركل دفتر مديريت بحران استانداري خراسان شمالي به همراه كارشناسان با مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي و معاونين و كارشناسان در خصوص مديريت و برنامه ريزي در مواقع بروز حادثه تشكيل جلسه دادند.
به گزارش روابط عمومي مهندس قادري مديركل مديريت بحران در اين جلسه از فعال شدن كارگروه هاي تخصصي مديريت بحران خبر داد.وي افزود بايد زير ساختهايي توسط دستگاه هاي مرتبط در وقوع بحران ايجاد و برنامه ريزي شود وي با اشاره به فعاليت هاي مديريت بحران در سه تايم زماني قبل حادثه ، حين حادثه و بعد از حادثه و كمك رساني از حيث جاني و مالي و ابنيه گفت: در مواقع بحراني دستگاه هاي از لحاظ عملكرد مديريت ميشوند كه هريك در زمان معين شروع به فعاليت كنند.
در اين جلسه مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن ضمن ارايه توضيحاتي در خصوص اعتبارات حوادث و اجراي پروژه هاي متعدد در سطح استان به كسب تجربه و دانش مديريت و برنامه ريزي كاركنان بنياد مسكن با توجه به حضور در زلزله هاي سال 75 بجنورد سال 82و83بم وزرند كرمان و 91آذربايجان شرقي اشاره كرد.
همچنين وي با ارائه پيشنهادي در خصوص شناسايي نقاط امن در استان جهت اسكان در مواقع بحراني مقرر نمود تا بنياد مسكن استان ظرف مدت كوتاهي در مراكز دهستانها اين مناطق را جهت اسكان و استقرار امن آسيب ديدگان شناسايي و معرفي نمايد.

    RSS2.0