پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد فرماندار از پروژه هاي بنياد مسكن در مانه و سملقان

    RSS2.0
چاپ   
بازديد فرماندار از پروژه هاي بنياد مسكن در مانه و سملقان

مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي به همراه مهندس عوض زاده فرماندارشهرستان مانه و سملقان و بخشدار بخش سملقان و صابري معاون عمران روستايي و مدير بنياد مسكن شهرستان از روستاهاي بخش مركزي و سملقان بازديد به عمل آوردند.
به گزارش روابط عمومي در اين بازديد ، مهندس عوض زاده فرماندارشهرستان مانه و سملقان ضمن بازديد از روند عمليات اوار برداري روستاي اسلام آباد، باتبريك فرارسيدن دهه فجر از زحمات شورا و دهياري روستاي اسلام آباد بخاطر همكاري و همياري اهالي در راستاي بازگشايي مسير جهت اجراي طرح هادي قدرداني نمود.
همچنين مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن نيز در اين بازديد  در خصوص اجراي طرح هادي در سال آتي  مشاركت همكاري و همياري  اهالي جهت بازگشايي و تخريب را از  اركان اوليه اجراي طرح هادي بيان نمود. همچنين در ادامه  بازديد از طرح هادي روستاي كلاته قمو در بخش سملقان صورت گرفت ، كه مهندس رئوفي مدير بنياد مسكن شهرستان مشخصات پروژه را ، اجراي جوي جدول و پياده روسازي و زيرسازي و آسفالت ، از محل مصوبات سفرمقام معظم رهبري با اعتباري بالغ بر 4ميليارد ريال اجرا گرديد.وي اضافه كرد پس از اجراي طرح هادي حفظ و نگهداري از كارهاي انجام شده برعهده روستائيان ، دهيار و شوراي اسلامي مي باشد كه اين موضوع در روستاي كلاته قمو نمود عيني داشت.

    RSS2.0