پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد معاون مسكن شهري از خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
بازديد معاون مسكن شهري از خراسان شمالي

مهندس حق شناس معاون مسكن شهري بنياد مسكن انقلاب اسلامي به همراه مهندس محمدي مدير كل استان ، مهندس روحاني معاون مسكن شهري و مهندس ايماني مدير بنياد مسكن بجنورد از پروژه هاي بنياد مسكن خراسان شمالي بازديد نمودند.

به گزارش روابط عمومي از پروژه هاي ساختمان اداره كل ، مسكن پرديسان ، اراضي پيشنهادي جهت پروژه هاي جديد بازديد به عمل آمد.

گفتني است در اين بازديد ها ضمن ارائه طرح هاي پيشنهادي طراحي پروژه هاي جديد و تملك اراضي مناسب بررسي گرديدند.

    RSS2.0