پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› افتتاح طرح هادي و مسكن روستايي در شهرستان مانه و سملقان

    RSS2.0
چاپ   
افتتاح طرح هادي و مسكن روستايي در شهرستان مانه و سملقان

6هزار و 596 مين واحد روستایی در شهرستان مانه وسملقان روستای عشق آباد از توابع بخش مانه در خراسان شمالی افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن خراسان شمالي مهندس رئوفی مدير شهرستان در اين خصوص گفت : همزمان با افتتاح نمادين مسكن روستايي ، طرح هادی روستای عشق آباد نيز با اعتبار بالغ بر 448 میلیون ریال به بهره برداری رسید.
همچنين در اين آئين  تحویل 6هزار و 107 سندروستایی نیز در روستای عشق آباد با حضور مسئولين صورت پذيرفت .
وی تصریح کرد: به منظور کمک به افراد کم درامد از محل حساب 100 امام به تعداد 14 نفر در سال گذشته در مجموع مبلغ 504میلیون تومان و در سال جاری نیز تعداد 17 نفر به مبلغ 646 میلیون تومان اختصاص داده شده است.

    RSS2.0