پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد مدير كل مسكن مهر از از پروژه هاي استان

    RSS2.0
چاپ   
بازديد مدير كل مسكن مهر از از پروژه هاي استان

به گزارش روابط عمومي مهندس محمدي مدير كل دفتر مسكن مهربه اتفاق مهندس حافظي كارشناس مسكن مهر دفتر مركزي طي سفر به استان از پروژه هاي مسكن مهر آشخانه و گرمه و جاجرم بازديد نمودند.

گفتني است پس از بازديد از روند عمليات اجرايي پروژه هاي مسكن مهر جلسه اي در اين خصوص با حضور مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن استان برگزار گرديد.

در اين جلسه مهندس محمدي مدير كل مسكن مهر ضمن تقدير از زحمات همكاران استان بر لزوم تكميل آماده سازي سايتهاي مسكن مهر و واحدهاي مسكوني باقيمانده كه اغلب تعاونيها مي باشند به منظور تحويل به متقاضيان تاكيد نمودند.

    RSS2.0