پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› سالانه 1700 میلیارد تومان برای اجراي طرح‌های هادی نیاز است

    RSS2.0
چاپ   
سالانه 1700 میلیارد تومان برای اجراي طرح‌های هادی نیاز است

    RSS2.0