پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› امور زمين و صدور سند

چاپ   
امور زمين و صدور سند

امور زمين و صدور سند

بنياد مسكن انقلاب اسلامي با توجه به آئين نامه اجرايي ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جمهوري اسلامي براي كليه روستاهاي داراي شوراي اسلامي و دهياري براساس طرح تفكيكي سند صادر نموده و يا در روستاهايي كه اين بنياد داراي زمين مي باشد، به متقاضيان واجد شرايط زمين واگذار مي نمايد. شما مي‌توانيد با در دست داشتن مدارك مورد نياز به بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان خود مراجعه نماييد. مدارك شامل:

ü      كپي شناسنامه برابر اصل شده متقاضي،‌ همسر و افراد تحت تكفل

ü      تصوير مبايعه نامه عادي برابر با اصل شده و يا مداركي دال بر مالكيت  

ü      كپي كارت ملي متقاضي، همسر و فرزندان

ü      تاييديه شوراي اسلامي روستا مبني بر سكونت در محل روستا