پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› تهيه و مطالعه طرح هادي

چاپ   
تهيه و مطالعه طرح هادي

تهيه و مطالعه طرح هادي

بنياد مسكن انقلاب اسلامي وظيفه تهيه و مطالعه طرح‌هاي هادي روستايي، ساماندهي كالبدي سكونتگاههاي روستايي، شناسايي، تهيه و اجراي بافت‌هاي با ارزش فرهنگي، ‌تهيه طرحهاي تفكيك اراضي روستايي، رسيدگي به تقاضاهاي تغيير كاربري اراضي روستايي و... را بر عهده دارد. جهت اطلاع از جزئيات تهيه طرحهاي هادي روستايي مي‌توانيد با مراجعه به بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان محل سكونت خود ، راهنمايي‌هاي لازم را در اختيار داشته باشيد.

 همچنين متقاضيان تغيير كاربري اراضي روستايي مي‌توانند با ارائه مدارك لازم درخواست خويش را به دفتر فني بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان محل سكونت خود ارسال نمايند.

مدارك شامل:

ü   ارائه يك برگ درخواست كتبي تغيير كاربري اراضي از سوي شورا يا دهياري به بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان

ü       ارائه برگ كارشناسي بنياد شهرستان

ü       تصوير گواهي مالكيت يا سند مالكيت