پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› مطالعات‌ طرح ساماندهي كالبدي ‌سكونتگاه‌هاي‌ روستايي

چاپ   
مطالعات‌ طرح ساماندهي كالبدي ‌سكونتگاه‌هاي‌ روستايي

مطالعات طرح ساماندهي كالبدي سكونتگاه هاي روستايي

تحليل وضع موجود:     

استان خراسان شمالي داراي 7 شهرستان با 17 بخش ميباشد كه مطالعات طرح ساماندهي كالبدي سكونتگاه هاي روستايي 4 بخش استان شامل:

ü      بخش مركزي فاروج

ü      بخش مركزي مانه و سملقان

ü      بخش مركزي اسفراين

ü      بخش مركزي بجنورد

به اتمام رسيده است.

چشم انداز آينده:     

مطالعات ساماندهي كالبدي سكونتگاههاي روستايي تمام بخشهاي استان