پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› مطالعه طرح هادي روستايي

چاپ   
مطالعه طرح هادي روستايي

مطالعه طرح هادي روستايي

تحليل وضع موجود:     

استان خراسان شمالي داراي 863 روستا با 100650 خانوار ميباشد كه 534 روستاي آن بالاي 50 خانوار جمعيت دارد كه براي 402 روستاي آن طرح هادي روستايي آماده شده است و براي 8 روستاي آن مطالعات تعيين محدوده آنجام شده است.

چشم انداز آينده:     

تا پايان برنامه 5 ساله پنجم مطالعات تمام روستاهاي بالاي 20 خانوار استان به اتمام برسد