پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› صدور سند

چاپ   
صدور سند

صدور سند

تحليل وضع موجود:     

استان خراسان شمالي داراي 699 روستاي بالاي 20 خانوار  با 85375 خانوار ميباشد. سهميه صدور سند برنامه پنج ساله چهارم توسعه بنياد استان سالانه 7483 جلد  ميباشد. كه تعداد اسناد صادره تاپايان برنامه سوم توسعه اقتصادي فرهنگي و اجتماعي 1383-1385 ( ماده 140 ) 11826 جلد سند ميباشد.

بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي توانسته است در تعامل با سازمان ثبت اسناد مالكيت استان از ابتداي تاسيس تاكنون تعداد 30 هزار و 864 جلد اسناد مالكيت روستايي صادر و تحويل نمايد. آمار صدور سند به تفكيك سال به شرح ذيل ميباشد:

 

سال انجام

تعداد اسناد صادره

1384

9496 فقره

1385

8700 فقره

1386

3510 فقره

1387

7851 فقره

تا پايان اديبهشت 1388

1304 فقره

جمع

30864 فقره

 

تعداد اسناد مالكيت صادره در برنامه سوم توسعه (ماده‌140) و برنامه چهارم توسعه (ماده‌‌133) در خراسان شمالي  42690 جلد سند ميباشد. 

چشم انداز آينده:     

بهره مندي تمام روستاييان عزيز  و زحمتكش از مزاياي اين اسناد و بروز تحول شگرف در زمينه امنيت مالكيت و رونق اقتصادي روستاهاي استان