پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› بافت باارزش روستايي

چاپ   
بافت باارزش روستايي

بافت باارزش روستايي

تحليل وضع موجود:     

بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان  به منظور حفظ بافت بارزش روستايي و ايجاد توسعه امكانات گردشگري در شهرستان بجنورد و اسفراين طرح هاي آماده سازي و ايجاد امكانات گردشگري اسپيدان و روئين را در سال 1387 شروع كرده است كه عمليات اجرايي اين طرح ها به شرح ذيل ميباشد:

ü      مطالعه

ü      آواربرداري

ü      زيباسازي و مقاوم سازي معابر روستا شامل كفساري و جداره سازي

چشم انداز آينده:     

آماده سازي و ايجاد امكانات گردشگري و حفظ بافت باارزش روستايي در سطح استان