پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› مسكن شهري

چاپ   
مسكن شهري

مسكن شهري

تحليل وضع موجود:     

بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي در راستاي تحقق رسالت مطالعه و بررسي در زمينه تشخيص و تعيين نيازمنديهاي مسکن محرومان اعم از روستايي و شهري و فراهم آوردن موجبات اجراي آن با مشارکت ، همکاري ، و خودياري مردم و دستگاههاي مختلف در بخش مسكن شهري از بدو تاسيس استان تاكنون اقدامات زير را انجام داده است:

ü      ساخت 18 واحد مسكوني كوي بهداري بجنورد

ü      ساخت 28 واحد مسكوني ينگه قلعه بجنورد

ü      ساخت 224 واحد مسكوني شهرك وليعصر بجنورد

ü      ساخت 30 واحد مسكوني آشخانه

ü      ساخت 30 واحد مسكوني قاضي

ü      ساخت 30 واحد مسكوني شيروان

ü      ساخت 30 واحد مسكوني خانلق