پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› مسكن روستايي

چاپ   
مسكن روستايي

مسكن روستايي

اقدامات صورت گرفته در زمينه تامين مسكن روستايي از طريق طرح ويژه بهسازي و نوسازي مسكن روستايي:

سهم بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي با ارايه برنامه عملياتي از  طرح ويژه بهسازي و نوسازي مسکن روستايي در سال 1384 ، 7800 واحد مسکوني با تسهيلات 50 ميليون ريالي و در سال 85 نيز 7800 واحد مسکوني روستايي با تسهيلات 57ميليون ريالي بوده است .همچنين سهميه اين استان در سال 86 13-11000 واحد مسکوني به مبلغ 65 ميليون ريال براي هر واحد  مي باشد. لازم به ذکر است سهميه استان در سال 86نسبت به سالهاي گذشته 41 درصد افزايش يافته و واحدهاي سال 84 با 92درصد و 85 با 60درصد پيشرفت فيزيکي در حال  ساخت مي باشد . سهم خراسان شمالي از طرح در سال 1387 7000واحد مسكوني با تسهيلات 75 ميليون ريالي مي باشد.توضيح ( اعتبارات سالهاي84و 85و 86 هرکدام با يک سال تاخير واگذار گردند) گفتني است از اعتبارات سه سال 84-85 و 86 تعداد 10370 واحد مسكوني پايان كار دريافت نموده ومورد بهره برداري قرار گرفته اند.

جدول توزيع سهميه و اعتبارات طرح ويژه بهسازي و نوسازي مسکن روستايي استان خراسان شمالي

سال توزيع طرح

تعداد سهميه ابلاغ شده

مبلغ اعتبار يك واحد           (ميليون ريال)

جمع اعتبار تخصيص يافته در هر سال

1384

7800

50

390 ميليارد ريال

1385

7800

57

444ميليارد600 ميليون ريال

1386

11000

65

715 ميليارد ريال

1387

7000

75

525 ميليارد ريال

 

چشم انداز آينده:            

 تامين مسكن محرومان و اقشار کم درآمد اعم از روستايي و شهري