پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اجراي طرح هادي روستايي

چاپ   
اجراي طرح هادي روستايي

اجراي طرح هادي روستايي

تحليل وضع موجود:     

استان خراسان شمالي با 836 روستا و 100650 خانوار داراي 335 روستاي بالاي 100 خانوار ميباشد كه در105 روستاي آن طرح هادي روستايي اجرا گرديده است كه به تفكيك شهرستان به شرح ذيل ميباشد:

 از 59 روستاي بالاي 100 خانوار شهرستان مانه و سملقان در 18 روستاي آن طرح هادي روستايي اجراشده است.

 از 34روستاي بالاي 100 خانوار شهرستان فاروج در 11 روستاي آن طرح هادي روستايي اجراشده است.

 از 55 روستاي بالاي 100 خانوار شهرستان شيروان در 15 روستاي آن طرح هادي روستايي اجراشده است.

 از 18 روستاي بالاي 100 خانوار شهرستان جاجرم در 11روستاي آن طرح هادي روستايي اجراشده است.

 از 119روستاي بالاي 100 خانوار شهرستان بجنورد در 30روستاي آن طرح هادي روستايي اجراشده است.

 از 50 روستاي بالاي 100 خانوار شهرستان اسفراين در 20 روستاي آن طرح هادي روستايي اجراشده است.