پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اطلاعيه ›› منابع آزمون نظام فني روستايي 29/11/95

    RSS2.0
چاپ   
منابع آزمون نظام فني روستايي 29/11/95

 

به اطلاع شركت كنندگان محترم ميرساند، منابع آزمون نظام فني روستائي به شرح ذيل مي باشد.

1- مبحث 8 مقررات ملي ساختمان

2- مبحث 9 مقررات ملي ساختمان

3- مبحث 10 مقررات ملي ساختمان

4- نشريه 55 سازمان مديريت و برنامه ريزي

5- راهنماي جوش و اتصالات جوش

6- نشريات مربوط به سقف ها

    RSS2.0